Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Cohort Profile: The Guangzhou Biobank Cohort Study, A Guangzhou–Hong Kong–Birmingham Collaboration

Chaoqiang Jiang, G Neil Thomas, Tai Hing Lam, C Mary Schooling, Weisen Zhang, Xiangqian Lao, Peymane Adab, Bin Liu, Gabriel M Leung, Kar Keung Cheng

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share