Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Prediction Of Outcome With FDG-PET In Definitive Chemoradiotherapy For Esophageal Cancer

Kazushige Atsumi, Katsumasa Nakamura, Koichiro Abe, Masakazu Hirakawa, Yoshiyuki Shioyama, Tomonari Sasaki, Shingo Baba, Takuro Isoda, Saiji Ohga, Tadamasa Yoshitake, Makoto Shinoto, Kaori Asai, Hiroshi Honda

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share