Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Karrikin Signaling Acts Parallel To And Additively With Strigolactone Signaling To Regulate Rice Mesocotyl Elongation In Darkness

Jianshu Zheng, Kai Hong, Longjun Zeng, Lei Wang, Shujing Kang, Minghao Qu, Jiarong Dai, Linyuan Zou, Lixin Zhu, Zhanpeng Tang, Xiangbing Meng, Bing Wang, Jiang Hu, Dali Zeng, Yonghui Zhao, Peng Cui, Quan Wang, Qian Qian, Yonghong Wang, Jiayang Li, Guosheng Xiong

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy