Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Magnetoresistance Of FeCo Nanocontacts With Current-Perpendicular-to-Plane Spin-Valve Structure

Hiromi Niu Fuke, Susumu Hashimoto, Masayuki Takagishi, Hitoshi Iwasaki, Shohei Kawasaki, Kousaku Miyake, Masashi Sahashi

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share