Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Dielectric, Ferroelectric, And Piezoelectric Properties Of BiFeO3-BaTiO3Ceramics

Yongxing Wei, Xiaotao Wang, Jintao Zhu, Xiaoli Wang, Jiangjiang Jia

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share