Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Dental Malocclusion Stimulates Neuromuscular Circuits Associated With Temporomandibular Disorders

Xin Liu, Chunkui Zhang, Qian Liu, Kaixiang Zhou, Nannan Yin, Hongyun Zhang, Minghong Shi, Xiaodong Liu, Meiqing Wang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share