Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Frequent Inactivation Of The BAP1 Gene In Epithelioid-type Malignant Mesothelioma

Yoshie Yoshikawa, Ayuko Sato, Tohru Tsujimura, Mitsuru Emi, Tomonori Morinaga, Kazuya Fukuoka, Shusai Yamada, Aki Murakami, Nobuyuki Kondo, Seiji Matsumoto, Yoshitomo Okumura, Fumihiro Tanaka, Seiki Hasegawa, Takashi Nakano, Tomoko Hashimoto-Tamaoki

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share