Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Radiomics Of Multiparametric MRI For Pretreatment Prediction Of Pathologic Complete Response To Neoadjuvant Chemotherapy In Breast Cancer: A Multicenter Study

Zhenyu Liu, Zhuolin Li, Jinrong Qu, Renzhi Zhang, Xuezhi Zhou, Longfei Li, Kai Sun, Zhenchao Tang, Hui Jiang, Hailiang Li, Qianqian Xiong, Yingying Ding, Xinming Zhao, Kun Wang, Zaiyi Liu, Jie Tian

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share