Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Interaction Between Susceptibility Loci In MAVS And TRAF3 Genes, And High-risk HPV Infection On The Risk Of Cervical Precancerous Lesions In Chinese Population

Di Xiao, Dandan Liu, Zihao Wen, Xiuxia Huang, Chengli Zeng, Zixing Zhou, Yajing Han, Xiaohong Ye, Jing Wu, Yao Wang, Congcong Guo, Meiling Ou, Shiqi Huang, Chuican Huang, Xiangcai Wei, Guang Yang, Chunxia Jing

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share