Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Accumulation Of Tumor-Infiltrating CD49a+ NK Cells Correlates With Poor Prognosis For Human Hepatocellular Carcinoma

Haoyu Sun, Lianxin Liu, Qiang Huang, Huan Liu, Mei Huang, Jiabei Wang, Hao Wen, Renyong Lin, Kun Qu, Kun Li, Haiming Wei, Weihua Xiao, Rui Sun, Zhigang Tian, Cheng Sun

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share