Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Dietary Curcumin Ameliorates Aging-Related Cerebrovascular Dysfunction Through The AMPK/Uncoupling Protein 2 Pathway

Yunfei Pu, Hexuan Zhang, Peijian Wang, Yu Zhao, Qiang Li, Xing Wei, Yuanting Cui, Jing Sun, Qianhui Shang, Daoyan Liu, Zhiming Zhu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share