Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Enhancing Curcumin Anticancer Efficacy Through Di-Block Copolymer Micelle Encapsulation

Li Lv, Yuanyuan Shen, Jieying Liu, Feihu Wang, Min Li, Mingna Li, Aijie Guo, Yun Wang, Dejian Zhou, Shengrong Guo

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share