Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Short And Narrow Flag Leaf1, A GATA Zinc Finger Domain-containing Protein, Regulates Flag Leaf Size In Rice (Oryza Sativa)

Peilong He, Xiaowen Wang, Xiaobo Zhang, Yudong Jiang, Weijiang Tian, Xiaoqiong Zhang, Yangyang Li, Ying Sun, Jia Xie, Jile Ni, Guanghua He, Xianchun Sang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share