Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Metformin-repressed MiR-381-YAP-snail Axis Activity Disrupts NSCLC Growth And Metastasis

Dan Jin, Jiwei Guo, Yan Wu, Weiwei Chen, Jing Du, Lijuan Yang, Xiaohong Wang, Kaikai Gong, Juanjuan Dai, Shuang Miao, Xuelin Li, Guoming Su

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share