Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Clinical Impact And Risk Factors For Skeletal Muscle Loss After Complete Resection Of Early Non-small Cell Lung Cancer

Shinkichi Takamori, Gouji Toyokawa, Tatsuro Okamoto, Mototsugu Shimokawa, Fumihiko Kinoshita, Yuka Kozuma, Taichi Matsubara, Naoki Haratake, Takaki Akamine, Kazuki Takada, Masakazu Katsura, Fumihiko Hirai, Fumihiro Shoji, Tetsuzo Tagawa, Yoshinao Oda, Hiroshi Honda, Yoshihiko Maehara

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share