Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Digital Gene Expression Analysis Based On Integrated De Novo Transcriptome Assembly Of Sweet Potato [Ipomoea Batatas (L.) Lam.]

Xiang Tao, Ying-Hong Gu, Hai-Yan Wang, Wen Zheng, Xiao Li, Chuan-Wu Zhao, Yi-Zheng Zhang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share