Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Molecular Diversity Analysis, Drought Related Marker-traits Association Mapping And Discovery Of Excellent Alleles For 100-day Old Plants By EST-SSRs In Cassava Germplasms (Manihot Esculenta Cranz)

Bin Wang, Xin Guo, Pingjuan Zhao, Mengbin Ruan, Xiaoling Yu, Liangping Zou, Yiling Yang, Xiao Li, Deli Deng, Jixiang Xiao, Yiwei Xiao, Chunji Hu, Xue Wang, Xiaolin Wang, Wenquan Wang, Ming Peng

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share