Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Laboratory-based Analysis Of Nontuberculous Mycobacterial Lung Disease In Japan From 2012 To 2013

Kozo Morimoto, Naoki Hasegawa, Kiyohiko Izumi, Ho Namkoong, Kazuhiro Uchimura, Takashi Yoshiyama, Yoshihiko Hoshino, Atsuyuki Kurashima, Jun Sokunaga, Shunsuke Shibuya, Masahiro Shimojima, Manabu Ato, Satoshi Mitarai

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share