Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Interaction Between Susceptibility Loci In CGAS-STING Pathway, MHC Gene And HPV Infection On The Risk Of Cervical Precancerous Lesions In Chinese Population

Di Xiao, Weihuang Huang, Meiling Ou, Congcong Guo, Xingguang Ye, Yang Liu, Man Wang, Baohuan Zhang, Na Zhang, Shiqi Huang, Jiankun Zang, Zixing Zhou, Zihao Wen, Chengli Zeng, Chenfei Wu, Chuican Huang, Xiangcai Wei, Guang Yang, Chunxia Jing

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share