Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Novel Plant Growth Regulator Alleviates High-Temperature Stress In Maize

Qun Tao, Yuyi Zhou, Qing Guo, Yingru Liu, Sha Yu, Chunxin Yu, Mingcai Zhang, Zhaohu Li, Liusheng Duan

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share