Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Capsaicin-loaded Nanolipoidal Carriers For Topical Application: Design, Characterization, And In Vitro/in Vivo Evaluation

Xia-Rong Wang, Si-Qian Gao, Xiao-Qian Niu, Long-Jian Li, Xiao-Ying Ying, Zhong-Jie Hu, Jian-Qing Gao

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share