Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Vancomycin-modified Fe3O4@SiO2@Ag Microflowers As Effective Antimicrobial Agents

Chongwen Wang, Kehan Zhang, Zhe Zhou, Qingjun Li, Liting Shao, Rong Zhang Hao, Rui Xiao, Shengqi Wang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share