Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

The Theranostic Efficiency Of Tumor-specific, PH-responsive, Peptide-modified, Liposome-containing Paclitaxel And Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles

Xiu-Chai Zheng, Wei Ren, Shuang Zhang, Ting Zhong, Xiaochuan Duan, Yi-Fan Yin, Mei-Qi Xu, Yan-Li Hao, Zhan-Tao Li, Hui Li, Man Liu, Zhuo-Yue Li, Xuan Zhang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share