Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Self-nanoemulsfiying Drug Delivery System Of Bruceine D: A New Approach For Anti-ulcerative Colitis

Yao-Xing Dou, Jiang-Tao Zhou, Tong-Tong Wang, Yan-Feng Huang, Ping Chen, You-Liang Xie, Zhi-Xiu Lin, Jian-Shen Gao, Zi-Ren Su, Hui-Fang Zeng

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share