Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Nanoparticle-modified Chitosan-agarose-gelatin Scaffold For Sustained Release Of SDF-1 And BMP-2

Bin Wang, Yuanwei Guo, Xiaofeng Chen, Chao Zeng, Qikang Hu, Wei Yin, Wei Li, Hui Xie, Bingyu Zhang, Xingchun Huang, Fenglei Yu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share