Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles Conjugated With Epidermal Growth Factor (SPION–EGF) For Targeting Brain Tumors

Shevtsov, Boris Nikolaev, Ludmila Yakovleva, Yaroslav Marchenko, Anastasiya Mikhrina, Marina Martynova, Olga Bystrova, Anatoliy Dobrodumov, Alexander Ischenko, Igor V. Yakovenko

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share