Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Preparation, Characterization And Biodistribution Of Nanostructured Lipid Carriers For Parenteral Delivery Of Bifendate

Feifei Feng, Dandan Zheng, Dianrui Zhang, Cunxian Duan, Yancai Wang, Lejiao Jia, Feihu Wang, Yue Liu, Qun Gao, Qiang Zhang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share