Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Preparation And Characterization Of Silybin-loaded Nanostructured Lipid Carriers

Le-Jiao Jia, Dian-Rui Zhang, Zhen-Yu Li, Fei-Fei Feng, Yan-Cai Wang, Wen-Ting Dai, Cun-Xian Duan, Qiang Zhang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share