Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Colloidal Submicron-Particle Curcumin Exhibits High Absorption Efficiency—A Double-Blind, 3-Way Crossover Study—

Yoichi SUNAGAWA, Sae HIRANO, Yasufumi KATANASAKA, Yusuke MIYAZAKI, Masafumi FUNAMOTO, Nobuko OKAMURA, Yuya HOJO, Hidetoshi SUZUKI, Osamu DOI, Tsunehiro YOKOJI, Eriko MORIMOTO, Tsukasa TAKAHASHI, Hitomi OZAWA, Atsushi IMAIZUMI, Morio UENO, Hideaki KAKEYA, Akira SHIMATSU, Hiromichi WADA, Koji HASEGAWA, Tatsuya MORIMOTO

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share