Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Distinguishing Nontuberculous Mycobacteria From Multidrug-ResistantMycobacterium Tuberculosis, China

Kaijin Xu, Sheng Bi, Zhongkang Ji, Haiyang Hu, Feisu Hu, Beiwen Zheng, Bing Wang, Jingjing Ren, Shigui Yang, Min Deng, Ping Chen, Bing Ruan, Jifang Sheng, Lanjuan Li

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share