Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Recent Progress In Adipic Acid Synthesis Over Heterogeneous Catalysts

Wenjuan Yan, Guangyu Zhang, Jinyao Wang, Mengyuan Liu, Yu Sun, Ziqi Zhou, Wenxiang Zhang, Shuxia Zhang, Xiaoqiang Xu, Jian Shen, Xin Jin

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share