Online citations, reference lists, and bibliographies.
Please confirm you are human
(Sign Up for free to never see this)
← Back to Search

Abscisic Acid Regulates Auxin Distribution To Mediate Maize Lateral Root Development Under Salt Stress

Chongchong Lu, Mo-Xian Chen, Rui Liu, Lin Zhang, Xuanxuan Hou, Shouxu Liu, Xinhua Ding, Yong Jiang, Jiandi Xu, Jianhua Zhang, Xiangyu Zhao, Ying-Gao Liu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share