Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Effects Of Fe3O4 Magnetic Nanoparticles On A549 Cells

Masatoshi Watanabe, Misao Yoneda, Ayaka Morohashi, Yasuki Hori, Daiki Okamoto, Akiko Sato, Daisuke Kurioka, Tadashi Nittami, Yoshifumi Hirokawa, Taizo Shiraishi, Kazuaki Kawai, Hiroshi Kasai, Yukari Totsuka

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share