Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

DNA Copy Number Gains In Malignant Pleural Mesothelioma

MASASHI FURUKAWA, SHINICHI TOYOOKA, TATSURO HAYASHI, HIROMASA YAMAMOTO, NOBUKAZU FUJIMOTO, JUNICHI SOH, SHINSUKE HASHIDA, KAZUHIKO SHIEN, HIROAKI ASANO, KEISUKE AOE, KAZUNORI OKABE, HARVEY I. PASS, KAZUNORI TSUKUDA, TAKUMI KISHIMOTO, SHINICHIRO MIYOSHI

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share