Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Effect Of Electroacupuncture On Urinary Leakage Among Women With Stress Urinary Incontinence

Zhishun Liu, Yan Liu, Huanfang Xu, Liyun He, Yuelai Chen, Lixin Fu, Ning Li, Yonghui Lu, Tongsheng Su, Jianhua Sun, Jie Wang, Zenghui Yue, Wei Zhang, Jiping Zhao, Zhongyu Zhou, Jiani Wu, Kehua Zhou, Yanke Ai, Jing Zhou, Ran Pang, Yang Wang, Zongshi Qin, Shiyan Yan, Hongjiao Li, Lin Luo, Baoyan Liu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share