Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Unraveling Bright Molecule-Like State And Dark Intrinsic State In Green-Fluorescence Graphene Quantum Dots Via Ultrafast Spectroscopy

Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Hai-Yu Wang, Ya-Feng Wang, Ya-Wei Hao, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, Wei Han, Bai Yang, Hong-Bo Sun

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share