Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Single-Layer Transition Metal Dichalcogenide Nanosheet-Based Nanosensors For Rapid, Sensitive, And Multiplexed Detection Of DNA

Ying Zhang, Bing Zheng, Changfeng Zhu, Xiao Zhang, Chaoliang Tan, Hai Li, Bo Chen, Jian Yang, Junze Chen, Ying Huang, Lianhui Wang, Hua Zhang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share