Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Single‐Atom Nanozyme For Wound Disinfection Applications

Bolong Xu, Hui Wang, Weiwei Wang, Lizeng Gao, Shanshan Li, Xueting Pan, Hongyu Wang, Hailong Yang, Xiangqin Meng, Qiuwen Wu, Lirong Zheng, Shenming Chen, Xinghua Shi, Kelong Fan, Xiyun Yan, Huiyu Liu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy