Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Rolling Up MoSe 2 Nanomembranes As A Sensitive Tubular Photodetector

Xuefei Zhou, Ziao Tian, Hyuk Jin Kim, Yang Wang, Borui Xu, Ruobing Pan, Young Jun Chang, Zengfeng Di, Peng Zhou, Yongfeng Mei

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share