MuSQL: A Music Structured Query Language

Chaokun Wang, Jianmin Wang, Jianzhong Li, Jia-Guang Sun, Shengfei Shi

DOI: 10.1007/978-3-540-69429-8_22
Referenced 1 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly