Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Negative Rectification And Negative Differential Resistance In Nanoscale Single-walled Carbon Nanotube P-n Junctions

Lili Yu, Xin Yan, Hong Li, Rui Qin, Guangfu Luo, Chengyong Xu, Jiaxin Zheng, Qihang Liu, Jing Lu, Zhengxiang Gao, Xuefeng Wang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share