Hematopoietic Capability of CD34+ Cord Blood Cells: A Comparison With CD34+ Adult Bone Marrow Cells

Takahiro Ueda, Makoto Yoshida, Hiroshi Yoshino, Kimio Kobayashi, Mariko Kawahata , Yasuhiro Ebihara, Mamoru Ito, Shigetaka Asano, Tatsutoshi Nakahata, Kohichiro Tsuji

DOI: 10.1007/bf02994007
Referenced 31 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly