Genetic architecture of wheat stripe rust resistance revealed by combining QTL mapping using SNP-based genetic maps and bulked segregant analysis

Jingmei Mu, Shuo Huang, Shengjie Liu, Qingdong Zeng, Miaofei Dai , Qilin Wang, Jianhui Wu, Shizhou Yu, Zhensheng Kang, Dejun Han

DOI: 10.1007/s00122-018-3231-2
Referenced 6 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly