Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Quality Of Life And Cost-utility Of Surgical Treatment For Patients With Spinal Metastases: Prospective Cohort Study

Shingo Miyazaki, Kenichiro Kakutani, Yoshitada Sakai, Yasuo Ejima, Koichiro Maeno, Toru Takada, Takashi Yurube, Yoshiki Terashima, Masaaki Ito, Yuji Kakiuchi, Yoshiki Takeoka, Hitomi Hara, Teruya Kawamoto, Akihiro Sakashita, Takuya Okada, Naomi Kiyota, Yoshiyuki Kizawa, Ryohei Sasaki, Toshihiro Akisue, Hironobu Minami, Ryosuke Kuroda, Kotaro Nishida

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share