Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Application Of CT Texture Analysis In Predicting Histopathological Characteristics Of Gastric Cancers

Shunli Liu, Song Liu, Changfeng Ji, Huanhuan Zheng, Xia Pan, Yujuan Zhang, Wenxian Guan, Ling Chen, Yue Guan, Weifeng Li, Jian He, Yun Ge, Zhengyang Zhou

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share