Early clinical outcomes of right ventricular outflow tract reconstruction with small caliber bovine jugular vein conduit (Contegra®) in small children

Takashi Kido, Takaya Hoashi, Koji Kagisaki, Toshiki Fujiyoshi, Masataka Kitano , Kenichi Kurosaki, Isao Shiraishi, Toshikatsu Yagihara, Yoshiki Sawa, Hajime Ichikawa

DOI: 10.1007/s10047-016-0908-7
Referenced 1 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly