Online citations, reference lists, and bibliographies.
Please confirm you are human
(Sign Up for free to never see this)
← Back to Search

PE38KDEL-loaded Anti-HER2 Nanoparticles Inhibit Breast Tumor Progression With Reduced Toxicity And Immunogenicity

Jie Gao, Geng Kou, Hao Wang, Huaiwen Chen, Bohua Li, Ying Lu, Dapeng Zhang, Shuhui Wang, Sheng Hou, Weizhu Qian, Jianxin Dai, Jian Zhao, Yanqiang Zhong, Yajun Guo

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share