Synthesis and ferroelectric properties of Nd doped multiferroic BiFeO3 nanotubes

Jing Wang, MeiYa Li, XiaoLian Liu, Ling Pei, Jun Liu , BenFang Yu, XingZhong Zhao

DOI: 10.1007/s11434-010-3203-7
Referenced 8 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly