Dopamine-Secreting Paraganglioma in the Retroperitoneum

Yusuke Matsuda, Noriko Kimura, Takanobu Yoshimoto, Yoshihiro Sekiguchi, Junzo Tomoishi , Ichiro Kasahara, Yoshihito Hara, Yoshihiro Ogawa

DOI: 10.1007/s12022-016-9457-0
Referenced 3 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly