Multi-Objective Optimization Design of Balloon-Expandable Coronary Stent

Xiang Shen, Hongfei Zhu, Jiabao Jiang, Yongquan Deng, Song Ji

DOI: 10.1007/s13239-019-00401-w
Share this paper
Use this link to share this page publicly